top of page

About Us

ที่ฮาตะฟาร์ม เราปลูกไม้จำพวกตะบองเพชร และ ไม้อวบน้ำ เพื่อการสะสมและสำหรับเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ที่มาเกิดจากการร่วมมือกันของ นักสะสมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำที่พยายามสร้างสวนและการทำเกษตรทางเลือก ที่ไม่ใช่การขายผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม พื้นที่ของฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา บนความสูงกว่า 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ฟาร์มของเราใช้การเกษตรสมัยใหม่ที่ควบคุมการผลิตด้วยหลักวิทยาศาสตร์ และไม่มีการทำไม้ในห้อง Lab หรือ TC ใดๆ เราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการแตกหน่อตามธรรมชาติ เราตั้งใจเป็นฟาร์มคุณภาพ ผลิตเพื่อส่งออกและเป็นแหล่งขายส่งต้นไม้เพื่อให้ผู้ค้าสามารถนำไปขายปลีกได้ โดยเน้นการควบคุม ราคาและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ยา หรือ ของที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ต้นทุนเหมาะสมกับการขายส่ง เนื่องจากเราเป็นฟาร์มปิด ให้พบได้เมือมีการนัดหมายและไม่ได้รับจำนวนผู้เข้าชมที่ละมากๆได้่จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการนัดหมายก่อนเข้าชม

สามารถติดต่อขอเยี่ยมชมหรือซื้อผลิตภัณฑ์ได้ โดยการโทรศัพท์นัดหมาย ที่หมายเลข 0866606464

bottom of page